Bu bağlamda veri sorumlusu 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. İdari tedbirleri sınırlı sayıda saymak mümkün olmasa da genel hatlarıyla ;

İdari Tedbirler
İDARİ TEDBİRLER
Veri sorumlusu; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli tedbirleri almak zorundadır.
 Bu bağlamda veri sorumlusu 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.
İdari tedbirleri sınırlı sayıda saymak mümkün olmasa da genel hatlarıyla ;
  • Aydınlatma Formları 
  • Gizlilik Politikaları
  • Sözleşmelerde KVKK Hükümleri
  • Kişisel Veri İşleme Envanteri
  • Verbis Kaydı
  • Denetim Ve Raporlama
  • Çalışanlara KVKK eğitimi
  • Kurumsal Politika
  • Veri Sorumlusuna Başvuru Formu
 
Şeklinde sayılabilir.
 
            İdari tedbirlerin KVKK çerçevesinde alınması mecburidir. Bununla birlikte belirtmek isteriz ki ; Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, gerekli tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.
            Bahsetmiş olduğumuz sorumluluk çerçevesinde yükümlülüklerini ihlal edenler bakımından kanunun idari para cezaları getirdiği görülmektedir.
Bu cezalar 9013 TL’ den 1.802,00 TL’ye kadar verilebilmektedir. Halihazırda da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun vermiş olduğu ciddi miktarda idari para cezaları vardır.
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu da kişisel veri ihlali bakımından hapis cezaları öngörmüştür. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi , Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme, Verileri Yok Etmeme şeklinde 3 farklı fıkrada düzenlemeye gidilmiş olup 4.5 yıla kadar hapis cezaları gündeme gelebilmektedir. Bahsetmiş olduğumuz eylemlerin tüzel kişiler tarafından  gerçekleştirilmesi durumunda , tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri uygulanacaktır.
Anlatılan hususlar çerçevesinde ve özellikle Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun son kararları incelendiğinde görülmektedir ki ; kişisel verilerin korunması noktasında veri işleyenlere getirilen idari tedbirleri alma yükümlülüğü son derece önem arz etmektedir.
KVKK’nın getirmiş olduğu idari tedbirleri almak, yaptırıma maruz kalmama adına yeterli olmayıp teknik tedbirlerin de alınması gerekmektedir.